tel: 723 112 930,   607 716 397, e-mail: bbtop@bbtop.cz

"Kotlíkové dotace - aktuální info k 29.3.2022 – 4. výzva"

Vzhledem k aktuální mezinárodní situaci Ministerstvo pro životní prostředí rozhodlo o některých úpravách týkajících se podpory v rámci kotlíkových dotací v nové připravované výzvě, která bude vyhlášena během června letošního roku. Tyto úpravy se týkají navýšení podpory pro tepelná čerpadla a omezení podpory pro plynové kondenzační kotle.

Dle nejaktuálnějšího se navyšuje finanční podpora na tepelné čerpadlo:

 • z původních 130 000 Kč na nových 180 000 Kč
 • nebo 95 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu

V rámci dotace na plynové kondenzační kotle budou podpořeny max. částkou 100 000 Kč (nebo 95 % ze způsobilých výdajů) pouze ty žádosti, kde:

 • výměna byla již realizována, a to v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022
 • nebo kde byla objednána instalace nového kondenzačního kotle do 30. 4. 2022 na základě závazné objednávky dodavatele, která bude povinnou přílohou žádosti o kotlíkovou dotaci

Po tomto termínu, tj. po 30. 4. 2022 není dotace na výměnu starého kotle za nový plynový kondenzační kotel garantována. Závazná objednávka nebude relevantní pro již zrealizované výměny.

Výše dotace na kotle na biomasu (automatické nebo ruční přikládání) se nemění, tj. zůstává 95 % ze způsobilých výdajů, nebo max. 130 000 Kč.

Info: Středočeský kraj - kotlíkové dotace www.kotlikovedotace-sk.czAktuálně ke 4. výzvě 2022 - Dotace pro domácnosti s nižšími příjmy

Na konci února 2022 Ministerstvo životního prostředí vydalo finální verzi metodických dokumentů a kraje tedy mohou připravovat své vlastní dotační programy. Předpokládáme, že dotační program se bude schvalovat na dubnovém zasedání krajského zastupitelstva Stř. kraje. Pak musí, dle legislativy, být zveřejněn měsíc na krajské úřední desce. Příjem žádostí tedy předpokládáme během června.

Žádost bude opět elektronická, s tím že žadatel po registraci musí zaslat žádost v písemné podobě s podpisem a povinnými přílohami na Krajský úřad Středočeského kraje. Lhůta pro zaslání písemné žádosti bude minimálně měsíc.

Info: Středočeský kraj - kotlíkové dotace www.kotlikovedotace-sk.cz"Kotlíkové dotace - 3. výzva 2019"

V souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č.014-18/2019/ZK ze dne 29.4. 2019 byl dne 3.5.2019 zveřejněn:

Program „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2019 - 2023.

Poskytovatelem dotace dle uvedeného Programu je Středočeský kraj, který je příjemcem dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 –2020.

3. výzva - vyhlášena 3. 5. 2019

Předmětem dotace přidělované konečným uživatelům dle tohoto Programu bude podpora výměny původního kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za:

 • tepelné čerpadlo
 • kotel pouzena biomasu - ruční
 • kotel pouze na biomasu - automatický
 • plynový kondenzační kotel

Harmonogram krajské výzvy:

 • Vyhlášení výzvy: 3. 5. 2019
 • Zahájení příjmu žádostí: 3. 6. 2019 od 10:00 hod.
 • Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2022 ve 16:00 hod. (nebo do vyčerpání peněžních prostředků - datum a čas přijetí žádosti v elektronické podobě je rozhodující pro stanovení pořadí žádostí, dle kterého bude poskytována dotace až do vyčerpání peněžních prostředků alokovaných v tomto Programu)

Alokace finančních prostředků na krajskou výzvu:

 • pro tzv. 3. výzvu na kotlíkové dotace je alokováno celkem 515 516 277,88 Kč. Žádosti o dotaci budou podávány elektronickou formou.

Dotace se poskytuje do výše maximálního podílu:

 • 75% způsobilých výdajů dílčího projektu konečného uživatele v případě, že je projektem realizován plynový kondenzační kotel. Konečný uživatel může obdržet dotaci nejvýše 95 000,- Kč.
 • 80% způsobilých výdajů dílčího projektu v případě, že je projektem realizován kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním. Konečný uživatel může obdržet dotaci nejvýše 100 000,- Kč.
 • 80% způsobilých výdajů dílčího projektu konečného uživatele v případě, že je projektem realizováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu. Konečný uživatel může obdržet dotaci nejvýše 120 000,- Kč.

Podpora bude navýšena o 7 500,- Kč v případě, že je výměna nového tepelného zdroje realizována v prioritní obci, která je uvedena v seznamu obcí v Příloze č. 2 k tomuto Programu na webu Stř. kraje.

Co můžete z dotace uhradit (způsobilé výdaje)

 • nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 • novou otopnou soustavu
 • rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • projektovou dokumentaci

Typy podporovaných aktivit – technické parametry

a) Kotel na biomasu
V případě realizace kotlů na biomasu budou podporovány pouze kotle splňující požadavky nařízení komise č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlůna tuhá paliva (požadavky od 1. 1. 2020). Předepsané parametry musí kotle splnit pro všechnapaliva určená výrobcem a všechny použitelné způsoby přikládání, které jsou určeny výrobcem.

b) Tepelné čerpadlo
V případě realizace elektrických tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která splňují parametry definované nařízením Komise (EU) č.813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2017).
V případě realizace plynových tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která splňují parametry definované nařízením Komise (EU) č.813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentua Rady2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9.2018).

c) Plynový kondenzační kotel
V případě realizace kotle na plyn budou podporovány pouze kondenzační plynové kotle plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018).
(zdroj informací - výběr: web Středočeského kraje a web Státního fondu životního prostředí ČR )

Doporučíme Vám vhodnou technologii a realizujeme odbornou montáž volejte tel: 723 112 930 nebo 607 716 397

Kontakty:

p. Buráň:   723 112 930
p. Beran:   607 716 397

e-mail:   bbtop@bbtop.cz

 

Vladimír Buráň
Podluhy 158, Hořovice, 268 01

Milan Beran
Podlužská 856, Hořovice, 268 01

O firmě:

BBTOP = Beran + Buráň.
Odborná firma v oboru: VODA - PLYN - TOPENÍ - KANALIZACE - SERVIS KOTLŮ. Poskytujeme profesionální služby od r. 1996.

Zákonné informace:

IČ: 66355184, DIČ: CZ7205192236.
Zápis v živnostenském rejstříku vedeném MÚ Hořovice, od 19.07.1997, č.j. 3474/2000/CŽÚ - RE63