Nabídka plynových ohřívačů vzduchu - infra

1. Ohřívače vzduchu firmy KASPO

Firma Kaspo nabízí několik systémů pro ohřívání vzduchu ve velkých průmyslových a skladových halách. infra1 Základem je ohřev infračerveným tepelným zářením o velké vlnové délce, které má tendenci neohřívat přímo prostředí ale hlavně předměty , které jsou v dosahu systému. To má výhodu v delší tepelné setrvačnosti než u systémů vyzařujících kratší vlnové délky.

V průmyslových závodech vybavených halamiinfrazářiče, příp. ve velkých prostorách, které je nutno vytápět, nebo udržovat teplotu na určité úrovni, tvoří náklady na vytápění významnou položku. Tyto náklady jsou zřejmé zejména, jedná-li se o haly s větší výměnou vzduchu, nebo se značnými tepelnými ztrátami. Pokud není nutné udržovat teplotu v celém prostoru, ale jen na určitých místech nebo pracovištích, příp. jen v určitých časových intervalech, stává se stálé vytápění celých prostor značně neekonomické. Podobná problematika je i v jiných prostorách, jako jsou sportovní hlediště, terasy, zemědělské provozy apod., kde jsou klasické způsoby vytápění naprosto nevhodné. Protože vytápění zářením je ve své podstatě dodávkou tepla přímo do potřebných prostor, je ve srovnání s konvekčními nebo teplovzdušnými soustavami velice úsporné. V mnoha případech je to (zvlášť u rozlehlých hal) prakticky jediný způsob, jak zajistit požadovanou teplotu uprostřed haly, aniž bychom přetápěli podstřešní prostor. V těchto případech se nabízí možnost řešení s uplatněním výhod vytápění pomocí infrazářičů. Ve většině případů se toto vytápění zřizuje kvůli osobám v těchto prostorách pracujícím, a proto je nezbytné brát ohled nejen na tepelnou pohodu, ale i na druh činnosti, těmito osobami prováděnou. Jiné jsou nároky na práci vsedě, lehkou nebo těžkou práci, zda se lidé ve vytápěných prostorách zdržují trvale apod. Tato hlediska jsou velmi důležitá pro správné projektování a provoz soustav s infrazářiči. Infračervené záření jakožto pásmo elektromagnetického vlnění zahrnuje vlnové délky od 0,75 x 10-6 do 400 x 10-6 m, pro topné účely se uvažuje s frekvencí kolem 100 x 10-6. Po dopadu na pevnou hmotu se toto záření částečně odrazí a částečně absorbuje (promění se v teplo).

Konvekční vytápění hal.
Otopné plochy radiátorů (registrů) zahřívají vzduch, který proudí směrem vzhůru podél obvodových stěn. Teprve po vyhřátí prostoru pod stropem (střechou) haly proudí část takto ohřátého vzduchu zpět k podlaze a vytápí i středové části haly.

Teplovzdušné vytápění
Proud ohřátého vzduchu (jeho zdrojem jsou teplovzdušné soupravy nebo centrální soustředěný rozvod) je směřován při poměrně vysokých rychlostech do oblasti pobytu osob. Vlivem rozdílu teplot ovšem stoupá velmi rychle pod strop (střechu) haly. Zde opět dochází ke značným tepelným ztrátám, přičemž je velice obtížné dosáhnout příznivých teplot při podlaze.

Kontakt na dodavatele infrasystémů:
Kaspo Praha, s.r.o

Nový Zlíchov 3172/6
150 00 Praha 5
Telefon +420 251 550 040
Fax +420 251 556 817
E-mail mailto:kaspo@kaspo.com
IČ 26428393
DIČ 005-26428393
Č. účtu 176141130/3400

Jednatelé společnosti:
Ing. Petr Šindelář ,   Ing. Aleš Trunc

Valid XHTML 1.1